Rozvrhy sportů

Sporty na VUT v Brně

Semestrální nabídku pohybových a sportovních aktivit pro studenty tvoří více než 50 sportovních specializací a forem v několika výkonnostních úrovních.

Katalogové listy jednotlivých sportů nabízejí charakteristiku sportu, kontakt na garanta, semestrální rozvrh hodin včetně hodin pro volnočasové pohybové aktivity (VČA), rozvrh na zkouškové období, nabídku výukových, výcvikových, pobytových a vzdělávacích kurzů, informace o sportovní reprezentaci a odkazy s dalšími informacemi.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při tělesné výchově a sportu na VUT v Brně

  1. Student je v úvodní hodině každého semestru seznámen s Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví ve sportovních zařízeních VUT v Brně. Podpisem stvrzuje, že byl poučen, pokynům a pravidlům rozumí, bude se jimi řídit a bude je respektovat včetně ustanovení Provozního řádu sportovišť VUT, Doplňujících provozních řádů jednotlivých sportovišť, předpisu jednotlivých kurzů a bude respektovat všechny pokyny učitele nebo vedoucího sportovní specializace.
  2. Studenti respektují zásady fair play a chovají se tak, aby svým chováním nezpůsobili úmyslně jinému újmu na zdraví nebo škodu na sportovním vybavení a zařízení. 
  3. Studenti před zahájením a v průběhu všech akcí organizovaných CESA VUT v Brně nekonzumují alkoholické nápoje ani jiné omamné prostředky. 
  4. Studenti hlásí neprodleně vedoucímu výuky nebo sportovní akce poškození zdraví nebo úraz, ke kterému došlo v rámci činnosti organizované CESA VUT v Brně. 
  5. Studenti při účasti na tělovýchovné či sportovní akci organizované CESA VUT v Brně v zahraničí povinně uzavřou vlastní pojištění na léčebné výlohy.

Agenda a postup při vzniku školního úrazu v TV

Katalogové listy