Tvůrčí činnost

Základní informace o tvůrčí činnosti CESA

Úroveň výstupů vědeckovýzkumné činnosti a tvůrčích aktivit pracovníků CESA určuje prestiž na národní i mezinárodní úrovni. Výsledky vědeckovýzkumné činnosti a tvůrčích aktivit jsou také významným zdrojem financování CESA.

Hlavní směry tvůrčí, výzkumné a vývojové činnosti vycházejí z dlouhodobé koncepce rozvoje fakulty formulované v „Dlouhodobém záměru CESA“.

Jedná se o následující nosné směry:

  • rozvoj tvůrčích a vědeckých aktivit CESA v oblasti zdravého životního stylu – vyhledávání mezioborových projektových témat vhodných pro VUT;
  • vytvoření mezioborových odborných týmů a navázání mezioborové spolupráce s jinými VŠ v ČR a zahraničí.

Vědecká a tvůrčí činnost akademických a tvůrčích pracovníků CESA je financována z různých zdrojů: projekty systému GA ČR a ministerstev; MŠMT formou Výzkumných záměrů (VZ) a Rozvojových programů (RP); zdroje ze zahraničních grantů a projektů jako jsou: Dvoustranná spolupráce, Rámcové programy, Evropské programy podpory a výzkumu apod.