Veřejnost

Centrum sportovních aktivit (CESA) VUT v Brně je vysokoškolské pracoviště s dlouholetou sportovní tradicí, vedle studentů se věnuje i široké veřejnosti a nabízí :

o   široké veřejnosti (studenti, dospělí) dětem, seniorům nebo sportovním klubům, firmám a organizacím sportovní vyžití a kvalitní tělovýchovné, sportovní a odborné služby;

o   rekreačním, vrcholovým i výkonnostním sportovcům moderní sportovní areály pro kondiční, tréninkovou i závodní činnost;

o   prostředí pro pravidelný individuální i kolektivní sport, pro jednorázové sportovní akce

o   lektorům a instruktorům vzdělání v kurzech a školeních s akreditací MŠMT;

o   týmy odborníků, jsou připraveny postarat se i o sportovce se specifickými potřebami.

 

Ve sportovní nabídce pro veřejnost zaujmou:

edukační programy pro zdraví – fyzioterapeutická poradna – masáže – měření a testování sportovců – osobní trenér -  poradenská a konzultační činnost – pronájmy - seniorské programy - sportovní pátky pro děti – sportovní příměstské tábory pro děti – sportovní projekty – vzdělávání lektorů a instruktorů

 

Kompletní nabídku aktivit a služeb pro veřejnost, kluby, firmy atd. najdete na novém webu www.sportpodpalacakem.cz  

 

 

Informace o zpracování osobních údajů účastníků aktivit Centra sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně

 

Informace o správci osobních údajů

Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT v Brně“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail:poverenec@vutbr.cz.

 

Informace o osobních údajích, které jsou o účastnících aktivit Centra sportovních aktivit (dále i „CESA“) VUT v Brně zpracovávány v souvislosti s poskytovanými službami

Správce údajů zpracovává pro účely vedení agendy aktivit CESA následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou účastníci aktivit CESA:

a)     Jméno a příjmení

b)     Datum narození

c)     Státní občanství

d)     Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta

e)     Stát a adresa místa trvalého pobytu mimo území České republiky,

f)     E-mailová adresa

g)     Číslo bankovního účtu, jsou-li z něho hrazeny úhrady za poskytnuté služby

h)     Číslo pasu, pokud se subjekt údajů přihlásil na zahraniční zájezd

 

Zákonnost zpracování osobních údajů

Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. Právním důvodem pro zpracování čísla pasu účastníka aktivity je oprávněný zájem správce zajistit účastníkům aktivity rychlé odbavení při jejich ubytování na zahraničních zájezdech. Tímto postupem správce nejsou narušena práva subjektů údajů. 

 

Informace o době zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje účastníků aktivit CESA VUT v Brně, s výjimkou čísla pasu, budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby poslední objednávky služeb, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány. Číslo pasu bude evidováno pouze po dobu 3 měsíců od uskutečnění zahraničního zájezdu, po této době  nebude v listinných dokladech čitelné a z elektronické evidence bude vymazáno.  Registrace účastníka aktivit bude zrušena na jeho žádost.

 

Informace o předávání osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány pouze u zahraničních zájezdů ubytovacím zařízením, a to v rozsahu požadované povinné evidence podle práva státu, v němž je ubytování zajištěno.

 

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.

Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu epodatelna@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.

Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelnaposta@uoou.cz .